Пилюли Великое восстановление

Shi Quan Da Bu Wan → ← Wei Ta Ming Wang